รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

ที่
ชื่อรายงานการวิจัย
เมื่อวันที่
หมายเหตุ
2
การหาประสิทธิภาพชุดการสอนรายวิชาการสำรวจชั้นสูง
10 ธ.ค. 2563
1
การหาประสิทธิภาพชุดการสอนรายวิชาการสำรวจชั้นสูง
15 ธ.ค. 2562

 

 

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   
(e-mail: prompatt@gmail.com)

Product By Phrompatana Junkrajang
Surveying Division, Dusit Technical College
76 Ranong 2 Rd. Dusit District, Bangkok, 10300. Tel: 0-2241-1317, Mobile: 081-499-6953.