๒๑๐๖-๒๕๐๙ การคำนวณแผนที่ ๒ (Survey Computation 2)

สารบัญ

 

หน่วยที่
ชื่อหน่วยเรียน
ปฏิบัติ
ระยะเวลา
-
-
-
-
แบบทดสอบก่อนเรียน
-
-
1
1 สัปดาห์
2
3 ชั่วโมง
3
แบบฝึกหัด 5 ข้อ
3 ชั่วโมง
4
แบบฝึกหัด 5 ข้อ
3 ชั่วโมง
5
แบบฝึกหัด 5 ข้อ
3 ชั่วโมง
6
แบบฝึกหัด 2 ข้อ
3 ชั่วโมง
7
แบบฝึกหัด 1 ข้อ
3 ชั่วโมง
8
แบบฝึกหัด 1 ข้อ
3 ชั่วโมง
แบบทดสอบหลังเรียน
-
-

 

<หน้าหลัก <หน้าสารบัญ> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป >

 

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   
(e-mail: prompatt@gmail.com)

Product By Phrompatana Junkrajang
Surveying Division, Dusit Technical College
76 Ranong 2 Rd. Dusit District, Bangkok, 10300. Tel: 0-2241-1317, Mobile: 081-499-6953.