บทเรียนรู้ด้วยตนเอง

...........

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสำรวจ

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต (ชม.)
ผู้สอน

* อยู่ในระหว่างการจัดทำครับ ...

มาทำแบบทดสอบเรื่อง พื้นฐานการคำนวณแผนที่ พร้อมรับเกียรติบัตรกันครับ

 

 

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   
(e-mail: prompatt@gmail.com)

 

 

Product By Phrompatana Junkrajang
Surveying Division, Dusit Technical College
76 Ranong 2 Rd. Dusit District, Bangkok, 10300. Tel: 0-2241-1317, Mobile: 081-499-6953.