๒๑๐๖-๒๕๐๘ การคำนวณแผนที่ ๑ (Survey Computation 1)

สารบัญ

 

หน่วยที่
ชื่อหน่วยเรียน
ปฏิบัติ
1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณแผนที่
2
การนำกฎของ ไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์ มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณแผนที่
 
 
 
 
3
การคำนวณเนื้อที่ของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ และการคำนวณปริมาตร
4
การคำนวณเนื้อที่จากแผนที่
5
การใช้เครื่องมือช่วยในการคำนวณพื้นที่
 
 
 
 

 

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   
(e-mail: prompatt@gmail.com)

Product By Phrompatana Junkrajang
Surveying Division, Dusit Technical College
76 Ranong 2 Rd. Dusit District, Bangkok, 10300. Tel: 0-2241-1317, Mobile: 081-499-6953.