ดาวน์โหลดโปรแกรมงานสำรวจ

..........สำหรับโปรแกรมด้านงานสำรวจในบ้านเรา มีค่อนข้างน้อยมาก หรือเกือบจะหาใช้ได้ยาก ซึ่งส่วนใหญ่ก็สั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก และแน่นอนคร้บ ราคาก็หายห่วง และยังต้องคอย update software อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะกิจครับ จึงได้เกิดโปรแกรมต่างเหล่านี้ขึ้นมา และผู้สนใจสามารถ download ไปใช้ฟรีครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ แต่ยังมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มีความรู้ช่วยพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศ จนสามารถใช้กับงานอาชีพในปัจจุบันได้ด้วยครับ

CASIO fx-3600P/3800P
.............สำหรับเครื่องคำนวณ 2 รุ่นนี้ ช่างสำรวจนิยมใช้กันมากครับ โดยเฉพาะในช่วงที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาอยู่ แต่เมื่อออกไปทำงานก็ใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับ ผมเองก็ไม่ได้สันทัดมากนัก แต่เนื่องจากมีนักเรียนนักศึกษาหลายคน ถามหาซื้อคู่มือการใช้งาน ผมเลยได้แนวคิดที่จะช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ได้เอาไปประยุกต์ใช้งานตามความต้องการ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจและอยากเรียนรู้ ก็สามารถ ดาวน์โหลด คู่มือการใช้เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ของ Casio fx-3600P/3800P ไปใช้กันได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

.............หากพบข้อผิดพลาด ขาดตกบกพร่องประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ เพราะผมเองก็ไม่ใช่มือพิมพ์ครับ.

 

 

CASIO fx-880P
............
เครื่องคำนวณรุ่นนี้ เริ่มนิยมใช้กันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่นักศึกษาในระดับ ปวส. ป.ตรี และช่างอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ เนื่องจากเป็นรุ่นที่ใช้ง่าย สะดวก และสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นใช้งานได้สะดวก เพราะใช้ภาษา BASIC-A เป็นหลัก ผมจึงเกิดแนวคิดที่ต้องการให้ผู้เรียนในถสานศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานในสนาม สามารถตรวจสอบผลการคำนวณต่าง ๆ ได้รวดเร็ว และสะดวก ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพทางช่างรังวัด (เช่น กรมที่ดิน) นิยมใช้เครื่องคำนวณรุ่นนี้มาก จึงได้พยายามสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาใช้ เพื่อย่นระยะเวลาในการตรวจสอบงานสนาม และช่วยในการคำนวณงานสำรวจที่มีความซับซ้อนมาก ๆ ให้ใช้เวลาสั้นลง และมีความถูกต้องตามวิธีการคำนวณอีกด้วย
............
โปรแกรมนี้ผมเรียกมันว่า "Reckon Survey" ครับ ซึ่งมีคู่มือการใช้โปรแกรมเพื่อความสะดวก และหากท่านอยากทราบ ความหมายก็ลองหาเอาเองนะครับ หากแปลตามศัพท์ในพจนานุกรมแล้ว ได้ความหมายว่า "เครื่องมือช่วยเหลืองานคำนวณภาคปฏิบัติ" ครับ โดยที่ความสามารถของโปรแกรมตัวนี้ มีการคำนวณงานต่าง ๆ มากมายดังนี้ครับ

  งานคำนวณพิกัดฉากวงรอบปิดตามแบบกรมที่ดิน
งานคำนวณพิกัดฉากวงรอบเปิดตามแบบกรมที่ดิน เมื่อทราบพิกัดฉากของหมุดออกและหมุดปิด
งานคำนวณพิกัดฉากวงรอบเปิดตามแบบกรมที่ดิน เมื่อทราบภาคของทิศ ณ หมุดออกและหมุดปิด
งานคำนวณหาพิกัดฉากของหมุดโด่หรือหมุดรายละเอียด (Reference point)
งานคำนวณหาพิกัดฉากของหมุดบนแนวรังวัด (Online point)
งานคำนวณหาพิกัดฉากของหมุดจับฉากตามแนวเขตที่ดิน (Offset point)
งานคำนวณหาพิกัดฉากของหมุดเล็งสกัด โดยการรังวัดภาคของทิศสกัด
งานคำนวณหาพิกัดฉากของหมุดเล็งสกัด โดยการรังวัดมุมราบสกัด
งานคำนวณหาพิกัดฉากของหมุดบนเส้นรังวัด เมื่อทราบภาคของทิศและพิกัดฉากของหมุดที่กำหนด
งานคำนวณหาพิกัดฉากของหมุดบนเส้นรังวัด เมื่อต้องการให้ตำแหน่งนั้นตั้งฉากจากจุดที่รู้ค่าพิกัดฉากแล้ว
งานคำนวณหาพิกัดฉากของหมุดตั้งกล้อง เมื่อวัดมุมราบไปยังจุดที่ทราบค่าพิกัดฉาก 3 จุด
งานคำนวณหาระยะทางและมุมราบ จากพิกัดฉากของรูปวงรอบปิด
งานคำนวณหาระยะทางและภาคของทิศ ระหว่างหมุดที่ทราบค่าพิกัดฉาก 2 หมุด
งานคำนวณหาระยะทางของหมุดบนเส้นรังวัด
งานคำนวณหาระยะทาง มุมราบ และภาคของทิศของหมุดรายละเอียดหรือหมุดโด่
งานคำนวณหาระยะทางจับฉากของหมุด Offset
งานคำนวณหาพื้นที่ด้วยพิกัดฉากแบบคูณไขว้ตามแบบกรมที่ดิน
งานคำนวณหาพื้นที่ด้วยพิกัดฉากแบบออกบวกตกเป็นคู่ตามแบบกรมที่ดิน
งานคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรังวัดตามแบบกรมที่ดิน
งานคำนวณจำกัดพื้นที่ด้วยพิกัดฉาก โดยให้แนวแบ่งขนานกับแนวที่กำหนด
งานคำนวณจำกัดพื้นที่ด้วยพิกัดฉาก โดยให้แนวแบ่งตั้งฉากกับแนวที่กำหนด
งานคำนวณจำกัดพื้นที่ด้วยพิกัดฉาก โดยกำหนดหมุดที่ต้องการให้
งานคำนวณจำกัดพื้นที่ด้วยระยะรังวัด โดยกำหนดหมุดที่ต้องการให้
งานคำนวณจำกัดพื้นที่ด้วยระยะรังวัด โดยให้แนวแบ่งขนานกับแนวที่กำหนด
งานคำนวณจำกัดพื้นที่ด้วยระยะรังวัด โดยให้แนวแบ่งตั้งฉากกับแนวที่กำหนด
งานคำนวณหาส่วนต่างๆ ของสามเหลี่ยมเดี่ยว เมื่อกำหนดด้านสามด้าน
งานคำนวณหาส่วนต่างๆ ของสามเหลี่ยมเดี่ยว เมื่อกำหนดด้านประกอบมุม 2 ด้าน และมุมในระหว่างด้าน
งานคำนวณหาส่วนต่างๆ ของสามเหลี่ยมเดี่ยว เมื่อกำหนดมุม 2 มุม และด้านตรงข้ามมุม
งานคำนวณหาส่วนต่างๆ ของสามเหลี่ยมเดี่ยว เมื่อกำหนดมุม 2 มุม และด้านระหว่างมุมทั้งสอง
งานคำนวณหาส่วนต่างๆ ของสามเหลี่ยมเดี่ยว เมื่อกำหนดมุม 2 มุม และด้านตรงข้ามมุมใดมุมหนึ่ง
งานคำนวณหาส่วนต่างๆ ของสามเหลี่ยมเดี่ยว เมื่อกำหนดพื้นที่ ด้านใดด้านหนึ่ง และมุมประกอบด้าน
งานคำนวณหาส่วนต่างๆ ของโค้งวงกลมแบบ Simple Circular Curve เพื่อการวางแนวในสนาม
 

............ อนึ่ง สำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาถึงรายละเอียด หรือแนวการเขียนโปรแกม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของตัวโปรแกมได้ครับ จะได้ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นครับ....

คู่มือการใช้โปรแกรม รายละเอียดของตัวโปรแกรม (ใหม่)

 

 

Reckon Survey 3.0 for Windows 9x/2K/XP/7
..........สำหรับโปรแกรมช่วยคำนวณงานสำรวจโปรแกรมนี้ ผมได้ทำการปรับปรุงมาจากโปรแกรม Reckon Survey 2 สำหรับเครื่องคำนวณ CASIO fx-880P โปรแกรมจะทำงานภายใต้ระบบ Windows 98/ME/2000/XP/7 ที่ความละเอียดของหน้าจอ 800x600 และอาจต้องมีการปรับแต่ง fonts ของระบบบ้าง ซึ่งผมได้ใช้ fonts ของระบบเป็น tahoma/Ms San Serif ขนาด 9 และผลการคำนวณที่ออกมา โปรแกรมจะแสดงให้ทั้ง 2 ส่วน คืออยู่ในรูปของ รายงานออกทางหน้าจอ และรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ (บางโปรแกรม และรายงานออกกระดาษ A4 ครับ) ซึ่งผลที่ได้ยังไม่ถือว่าดีนะครับ เพียงแต่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ของผลการคำนวณเป็นหลัก ส่วนอื่นๆ ยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็มีนักศึกษาและครูอาจารย์บางท่าน ได้ลองเอาไปใช้ก็ให้เสียงตอบออกมา เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งครับ
..........สำหรับโปรแกรมตัวนี้ มีโปรแกรมย่อยเช่นเดียวกับ Reckon Survey 2 แต่ผมได้จัดเป็นหมวดหมู่หรือกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเข้าไปใช้ และเพิ่มรายการคำนวณบางส่วน ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การคำนวณในงานยีออเดติค ก็มีรูป Spheroid ให้เลือกมากขึ้น รายการคำนวณทุกรายการสามารถ พิมพ์ออกได้ แต่ไม่ควรเกิน 1 หน้าครับ หากเกินโปรแกรมก็ยังคงพิมพ์ให้ครับ แต่อาจไม่มีฟอแมตท์ครับ และที่พิเศษก็คือ ไม่ต้องใช้คู่มือครับ เพราะ ใช้ระบบเมนูภาษาไทยครับ ยิ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ และสามารถอ่านเข้าใจได้ดีกว่าครับ

ดาวน์โหลดโปรแกรม Reckon Surveying For Windows คลิกที่นี่ครับ

..........ก่อนใช้ หลังจาก Download โปรแกรมแล้ว ผู้ใช้จะต้องแตกไฟล์ แล้ว Setup โปรแกรมก่อนนะครับ ถึงจะทำงานครับ

 

 

สำหรับท่านที่ดาว์โหลดโปรแกรมและใช้งานแล้วหากมีเวลาว่าง ช่วยแจ้งผลการใช้งานโปรแกรมกลับมาให้ผมบ้างนะครับ เพราะจะได้ใช้เป็นแนวคิดในการแก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และก็ยังคงยืนยันการใช้งานโปรแกรมที่ผมเขียนเองนี้ ว่า โหลดฟรี ใช้ฟรี ครับ...!

 

Free Ware ที่น่าลองใช้

............Free ware ที่นำมาลงในเว็บไซต์นี้ เป็นประเภทไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ บางโปรแกรมก็ต้องลงทะเบียนให้เจ้าของลิขสิทธิ์ครับ มาดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง บางตัวก็ไม่ต้องครับ

 

.....................A) Avast Free AntiVirus เป็นโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีการ Update ข้อมูลตลอดเวลาครับ ซึ่งหลังจากที่ดาว์โหลดกันไปติดตั้งแล้ว ก็ต้องลงทะเบียนใน เว็บไซต์ของเขาครับ ซึ่งเมื่อชื่อของท่านถูกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เค้าจะส่ง Active Key Code มาให้ครับ ซึ่งก็ใช้ได้เฉพาะเครื่องนะครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ แต่หากต้องการคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้น หรือแบบ Full Version ก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย์กันหน่อยนะครับ...

 

 

.....................B) CPE17 Autorun Killer เป็นโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัสประเภท Autorun ที่มักจะพบกันบ่อยใน Flash Drive หรือ Thumb Drive มักจะใช้คู่กับโปรแกรม AntiVirus ที่ Active อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เป็นประเภท Free Edition อีกตัวหนึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียน การใช้งานก็ง่ายครับ เพียงดาว์โหลด ลงใน Drive ไหน ก็เพียงแค่ Dubble Click ตัวโปรแกรมเท่านั้น ก็จะทำงานตลอดทุกครั้งที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สำคัญคือ ไทยทำ ครับ

 

 

.....................C) Foxit Reader เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ประเภท PDF ที่มีขนาดเล็ก แต่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ Adobe Acrobat Reader ครับ ทดลองใช้ดูแล้วจะติดใจครับ ติดตั้งก็ง่ายครับ โหลดเร็ว คุณภาพเท่ากันครับ

 

 

.....................D) Microsoft Calculator Plus เป็นโปรแกรมเครื่องคำนวณฉบับคอมพิวเตอร์ของค่า Microsoft ครับ มีจุดเด่นหลายอย่างด้วยกัน เช่น สามารถคำนวณตามแบบเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ มีรูปแบบหน้าตา 3 แบบด้วยกัน คือ เป็นแบบเครื่องคิดเลขธรรมดา แบบวิทยาศาสตร์ และแบบแปลงค่าหน่วยวัดต่าง ๆ ครับ แต่ตัวเลขที่หรือผลลัพธ์ที่ออกมาก็ถือว่ามีความถูกต้องและละเอียดมากครับ หากเอาไปใช้กันจริง ๆ แล้ว ก็ต้องพิจารณาคำตอบกันอีกทีนะครับ

 

 

.....................E) Download Accelerator Plus (DPA) เป็นโปรแกรมช่วยจัดการในเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ที่สามารถดาวน์โหลดได้ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปิดโปรแกรมไปแล้วในขณะที่ยังดาวน์โหลดไม่เสร็จ เมื่อเรียกโปรแกรมใช้งานและสั่งดาวน์โหลดไฟล์นั้นใหม่ โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดไฟลเดิม์ที่ค้างอยู่ต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นครับ

 

 

.....................F) AVANT Browser เป็นโปรแกรมบราวเซอร์อีกตัวหนึ่งที่กำลังนิยมกันมาก เนื่องจากความเร็วในการเปิดปิดโปรแกรมที่เร็วกว่า IE มากครับ การรองรับภาษาต่าง ๆ อีกทั้งยังมีลูกเล่นอีกเพียบครับ ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มาก แถมยังมีการอัพเกรดให้เราไดใช้ตลอดเวลาครับ ที่สำคัญคือ ฟรี ครับ ผมเองก็ใช้ บราวเซอร์ ตัวนี้มาตั้งแต่ version 11 จนทุกวันนี้ version 2017 build 5 แล้วครับ ใช้แล้วจะชอบครับ

 

 

.....................G) VLC media player เป็นโปรแกรมดูหนังฟังเพลงของฝรั่งเศส มีความสามารถในการเปิดไฟล์ประเภทมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบครับ ไม่แพ้ KMPlayer ปรับแต่งหน้าตา ระบบเสียง หน้าจอ ภาษา และอื่น ๆ อีกหลายอย่างครับ ลองดูไม่ผิดหวังแน่ ขณะนี้เป็น version 2.2.4 ครับ เป็นโปรแกรมประเภท GNU หรือ Opensource ครับ

 

 

.....................H) Greenshot เป็นโปรแกรมจับภาพนิ่งบนหน้าจออีกโปรแกรมหนึ่ง ที่สามารถปรับ เลือกภาพ การทำงานใกล้เคียงกับ Hyper Snap หรือโปรแกรม Capture อื่นๆ ทดลองดูนะครับ ที่สำคัญคือ มีขนาดเล็กมากๆ (ขนาดประมาณ 1 MB) เป็นโปรแกรมประเภท GNU หรือ Opensource ครับ

Lightshotโปรแกรมจับภาพนิ่งบนหน้าจออีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าเล่นครับ

 

 

.....................I) GIMP เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพอีกตัวที่น่าใช้ครับ เพราะมีขนาดเล็ก คุณภาพออกมาก็ไม่แพ้ ADOBE PHOTOSHOP อย่างน้อยก็ในระดับพื้นๆ ที่เรานิยมใช้กันแหละครับ เป็นโปรแกรมประเภท GNU หรือ Opensource ครับ ติดตั้งแล้วมีขนาดเล็กกว่า Photoshop หลายสิบเท่าเลยครับ

 

 

.....................J) PDFcreator เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์เอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของ PDF File เป็นโปรแกรมประเภท GNU หรือ Opensource ครับ ติดตั้งแล้วมีขนาดเล็กกว่า ADOBE Acrobat หลายเท่าตัวเช่นกัน

 

 

.....................J) R เป็นโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ (STATIC) ซึ่งมีความสามารถทางด้านงานวิจัยอย่างครบครัน เทียบเท่ากับโปรแกรม SPSS/PC ได้เลย และด้วยผลการคำนวณที่ออกมา ถูกนำไปใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ มากมาย และยังเป็นโปรแกรมประเภท GNU อีกด้วย ทดลองดาวน์โหลดและใช้งานดูนะครับ โปรแกรมไม่ใหญ่ ทำงานได้เร็วกว่าอีกด้วย

 

 

.....................K) IZArc เป็นเครื่องมือบีบอัดที่สามารถรองรับไฟล์บีบอัดได้ถึง 39 รูปแบบเอกสารบีบอัด คือ 7-ZIP, A, ACE, ARC, ARJ B64, BH, BZ2, BZA, CAB, CPIO, DEB, ENC, GCA, GZ, GZA, HA, JAR, LHA, LIB, LZH, MBF, MIM, PAK, PK3, RAR, RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, WAR, XXE, YZ1, Z, ZIP, ZOO ไม่ต้องมีหลายโปรแกรมไว้รองรับเรียกได้อย่างเดียวคือ All-in-ONE สามารถทดสอบ (Test) ความเสียหายของเอกสารที่บีบอัด และเมื่อเกิดความเสียหายในเอกสารบีบอัด สามารถที่จะซ่อมแซม (Repair) ส่วนที่เสียหายนั้นได้ สามารถแปลงนามสกุล (Convert) ของเอกสารบีบอัดได้ สนับสนุนภาษาถึง 36 ภาษา

 

 

 

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   

Product By Phrompatana Junkrajang
Surveying Division, Dusit Technical College
76 Ranong 2 Rd. Dusit District, Bangkok, 10300. Tel: 0-2241-1317, Mobile: 081-499-6953.