ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

..........ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการศึกษาด้าน ช่างสำรวจ (Surveying) จัดทำขึ้นโดยยึดหลักการตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 30 อันถือเป็นกระบวนการจัดการศึกษาสำหรับอาชีวศึกษา และเป็นหลักการหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่กำหนดให้แต่ละสถานศึกษามีการจัดทำบทเรียนช่วยสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพขึ้น เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอน และผู้สนใจ ในสาขางานสำรวจ และงานที่เกี่ยวข้องกันในสาขาดังกล่าว ทั้งในแง่ของการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่หลากหลายในยุคสารสนเทศ ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 และมาตรา 7 อันมีความมุ่งหมายที่จะใช้เป็นแนวทางของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน และเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพของรายวิชานั้น ๆ ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจภายนอกสถานศึกษา และเพิ่มพูนทักษะในงานสำรวจทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอีกด้วย

..........เนื้อหาโดยมากแล้ว ข้าพเจ้าจะพยายามเขียนและปรับ ให้เกิดความสัมพันธ์กันโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือประยุกต์ความรู้ในขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างเสรี หากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือลิงค์ใดที่ไม่ตอบสนอง หรือมีการตอบสนองผิดจากที่กำหนดไว้ ขอความกรุณาแจ้งผลการเข้าชมมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ จักเป็นพระคุณอย่างสูง

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
   
(e-mail: prompatt@gmail.com)

 

Product By Phrompatana Junkrajang
Surveying Division, Dusit Technical College
76 Ranong 2 Rd. Dusit District, Bangkok, 10300. Tel: 0-2241-1317, Mobile: 081-499-6953.