รหัสวิชา/รายวิชา:
2106-2516 การคำนวณแผนที่ 3 (Survey Computation 3) 2(4)
หน่วย/ชื่อหน่วย:
บทนำ
ผู้เขียน:
แผนก/สาขา:
แผนกวิชาการก่อสร้าง สาขางานสำรวจ

บทนำ

....................แผนที่ จัดเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่ง ซึ่งนอกจากการสำรวจรังวัดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่สามารถนำไปสร้างแผนที่ได้แล้ว ช่างรังวัดยังต้องนำข้อมูลที่รังวัดมาประมวลผลหารายละเอียดส่วนอื่น ๆ เช่น ความยาว พื้นที่ หรือรูปร่างของแผนที่ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขั้นต้น โดยเนื้อหาในที่นี้ ผู้เขียนมีความมุ่งหมายจะให้เป็น การคำนวณงานสำรวจเฉพาะแปลงเป็นหลัก ซึ่งเหมาะกับช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม และผู้สนใจในงานคำนวณแผนที่ขนาดเล็ก เป็นแนวคิดคำนวณขั้นต้น สำหรับงานคำนวณขั้นพื้นฐานในระดับ ปวช. โดยยึดแนวทางของหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546) และให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของรายวิชา ตลอดจนการบูรณาการไปสู่วิชาการสำรวจ 1 เป็นต้น

....................ท้ายนี้ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนประยุกต์ความรู้ในขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างเสรี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาแจ้งผลการเข้าชมมาได้ตาม Email address ที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ จักเป็นพระคุณอย่างสูง

 

 

 

<หน้าหลัก <หน้าสารบัญ> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป >

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง