รหัสวิชา/รายวิชา:
2106-2516 การคำนวณแผนที่ 3 (Survey Computation 2) 2(4)
หน่วย/ชื่อหน่วย:
จุดประสงค์ มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
ผู้เขียน:
แผนก/สาขา:
แผนกวิชาการก่อสร้าง สาขางานสำรวจ


จุดประสงค์รายวิชา
............1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคำนวณหาระยะและทิศทางจากพิกัดฉาก การคำนวณหาจุดพิกัดฉากบนเส้นตรง การคำนวณแบ่งแยกและปรับแนวเขตที่ดิน การคำนวณวงรอบระบบ ยู ที เอ็ม (UTM)
............2. เพื่อให้สามารถคำนวณหาระยะและทิศทางจากพิกัดฉาก การคำนวณหาจุดพิกัดฉากบนเส้นตรง การคำนวณแบ่งแยกและปรับแนวเขตที่ดิน การคำนวณวงรอบระบบ ยู ที เอ็ม
............3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพช่างสำรวจและการศึกษาต่อ
............4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและถูกต้อง


มาตรฐานรายวิชา
............1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบพิกัดฉาก
............2. คำนวณหาระยะและทิศทางจากพิกัดฉาก
............3. คำนวณหาพิกัดฉากบนแนวเส้นตรง
............4. คำนวณแบ่งแยกเนื้อที่
............5. คำนวณวงรอบระบบ UTM

คำอธิบายรายวิชา
............ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณหาระยะและทิศทางจากพิกัดฉาก การคำนวณหาจุดพิกัดฉากบนเส้นตรงเดียวกัน การคำนวณแบ่งแยกเนื้อที่ การคำนวณปรับแนวเขต การคำนวณหาจุดพิกัดในกรณีอื่น ๆ การคำนวณวงรอบในระบบ ยู ที เอ็มการประเมินผลการเรียน
............การประเมินผลการเรียน ใช้กระบวนการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ เพื่อใช้เทียบกับมาตรฐานของรายวิชา ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีผลการเรียนสูงกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด และระดับคะแนนใช้เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้แล้วดังนี้
.................1. คะแนนในส่วนต่างๆ ของการเรียน จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
........................1.1 คะแนนเก็บระหว่างการเรียน 60%
...............................– งานในเวลาเรียน 40%
...............................– รายงาน 20%
........................1.2 คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียน 10%
........................1.3 คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30%
.................2. เกณฑ์ในการพิจารณาผลการเรียนประจำวิชา จะใช้เกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2546) หมวดที่ 2 วิธีการประเมินผลการเรียน ข้อที่ 14 และข้อที่ 15 ดังนี้
........................การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือ
...............................ผ่าน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ ผลรวมคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 60% ขึ้นไป
...............................ไม่ผ่าน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลรวมคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 59% ลงไป
........................ระดับผลการเรียน

4
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 1 อยู่ระหว่าง
80 - 100
 
3.5
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 1 อยู่ระหว่าง
75 - 79.9
 
3
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 1 อยู่ระหว่าง
70 - 74.9
 
2.5
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 1 อยู่ระหว่าง
65 - 69.9
 
2
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 1 อยู่ระหว่าง
60 - 64.9
 
1.5
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 1 อยู่ระหว่าง
55 - 59.9
 
1
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 1 อยู่ระหว่าง
50 - 54.9
 
0
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 1 อยู่ระหว่าง
0 - 49.9
 

** ขร. เวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80% ของเวลาเรียนตลอดภาคเรียน **

** มส. ปริมาณงานที่ส่งน้อยกว่าร้อยละ 60% ของงานที่มีให้ตลอดภาคเรียน **


 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
.................1. เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (scientific calculator)
.................2. อุปกรณ์ในการเขียนแผนที่ เช่น ไม้สเกล จานองศา บรรทัดฉาก ยางลบ ปากกาเขียนแบบ วงเวียน เข็มปรุ เป็นต้น
.................3. สมุดบันทึกหรือกระดาษสำหรับใช้ในงานคำนวณและบันทึกต่างๆ
.................4. กระดาษสำหรับลงที่หมายแผนที่ (กระดาษเขียนแบบชนิดหนาพิเศษ)

 

< หน้าก่อนนี้ <หน้าสารบัญ> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป >

 

   
โดย
   
พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง