ข้อมูลต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมานี้ ได้จากการค้นคว้าจากเอกสารและหนังสือทางวิชาการหลาย ๆ เล่ม ตลอดจนการค้นหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ตามเว็บไซต์ที่รวบรวมไว้ในหน้าลิงค์

อนึ่งกระผมใคร่ขอความอนุเคราะห์ ช่วยแสดงความคิดเห็นมายัง e-Mail ที่ปรากฏในตอนล่างของหน้านั้น ๆ ด้วยนะครับ และหากลิงค์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งมายัง

e-Mail : prompatt@gmail.com

จักเป็นพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

************************************